Република България ● Община Смядово

Езици

Уведомление от Общинска служба по земеделие

събота, 10.09.2016 г.
Категория: 

На основание заповед № РД 27-189/05.07.2016 год. на Директора на ОД "Земеделие“ Шумен е открита процедура по сключване на споразумения за ползване на земделската земя и на основание чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ Ви уведомяваме, че за землища гр. Смядово, с. Александрово, с. Бял Бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково, с. Риш, с. Янково има изготвени проекти за служебни разпределения на масивите за ползване. Промени в проектите на регистрите и картите могат да се правят в срок до 15 септември 2016 по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.