Република България ● Община Смядово

Езици

З А П О В Е Д № 236/03.04.2017 г.

четвъртък, 06.04.2017 г.

З А П О В Е Д

№  236

гр. Смядово,  03.04.2017 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 151 по Протокол № 9/27.10.2016 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2017г., представляваща:
 1.  имот № 000066, землище с. Кълново, местност „Юрта”, с площ от 4,822 дка и начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена 144.66 лв. /сто четиридесет и четири лева шестдесет и шест стотинки/;
 2. имот № 000100, землище с. Кълново, местност „Юрта”, с площ от 1,980 дка и начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена 59,40 лв. /петдесет и девет лева четиридесет стотинки/;
 3. имот № 016016, землище с. Кълново, местност „Ясак – под шосето”, с площ от 9,523 дка и начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена 285,69 лв. /двеста осемдесет и пет лева шестдесет и девет стотинки/;
 1. Търгът ще се проведе на 25.04.2017 година /вторник/ от 10:00 часа в сградата на Община Смядово.
 2. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена.
 3. Тръжни документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен ден до 15:00 часа на 24.04.2017 г. включително.
 4. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат за всеки имот по отделно депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота.
 5.  Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16:00 часа на 24.04.2017 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 6. Краен срок за подаване на заявления за участие в публичния търг (придружени с изискуемите документи по т. Х от настоящата заповед  в запечатан, непрозрачен плик): до 17:00 часа на 24.04.2017 г. в Информационния център на Община Смядово.
 7. Оглед на имота, обект на търга, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 8. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва в брой или по банков път.
 9.  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок молбата си за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

           Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

1.след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;

2.са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;

3.са подали молба за участие след срока за приемане на документите;

4.не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;

5.имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ

Зам.-кмет на Община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл. 39, ал. 2 от ЗМСМА

и Заповед №502/05.11.2015 г./

 

Изготвил:

Ирена Вълчева

Старши специалист