Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед

петък, 27.11.2015 г.
Категория: 
З А П О В Е Д

№ 540

гр. Смядово, 25.11.2015г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци, във връзка с опазването и правомерното ползване на единични и групи  дървета в населените места,  поземления фонд, край реки, напоителни канали, дерета, синори, пътища и др.

НАРЕЖДАМ:

         За опазване и правомерно ползване на дървесната растителност извън горския фонд се преустановяват огледите и свързаните с тях становища и разрешения за премахване  на дървета на територията на Община Смядово за периода от 30.11.2015г. до 31.03.2016г.

         Преустановяването на огледите и издаване на становища и разрешения за извършване на премахване на дървета се налага от невъзможността да бъде извършена преценка за целесъобразност от екологична гледна точка, поради настъпване на зимния период и свързаната с него прекратена активна вегетация на дървесните видове.

            Изключения ще се допускат само и единствено за случаите, когато са свързани с изпълнение на инвестиционни намерения или когато е наложително предприемането на действия, касаещи осигуряването на безопасността при аварийни ситуации.

             Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението чрез местните медии, информационното табло  и сайта на общинска администрация.

            Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Ирена Вълчева – старши специалист ИРТТ в Община Смядово.