Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед

петък, 03.06.2016 г.
З А П О В Е Д

№ 270

гр. Смядово 27.05.2016г.

 

             На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл.56, ал.1 и ал.2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Смядово и във връзка с Писмо вх. №БР-02-2755/17.05.2015г. от Директора на РИОСВ гр. Шумен ...

целият текст на Заповедта тук (63.5 KB, DOC).