Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 04.05.2018 г.

З А П О В Е Д

198-1,

гр. Смядово, 30.04.2018 г.

 

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 и чл.110 ал.1 т.1 от ЗУТ, чл. 17, ал.1, т.1,  чл. 30 ал.2  от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Заповед № 132-1/28.03.2018 г. за разрешение за ПУП-ПЗ на Кмета на Община Смядово, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 4-1/23.04.2018 г. и заявление с вх.№ 233/27.03.2018 г. от  Община Смядово, собственик с АЧОС №1433 от 04.09.2013г., вписан в Слежба по вписванията гр.Велики Преслав под №171, том VІІ, вх.рег.№2821, дело 1370 от 2013г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/план за регулация и застрояване /ПРЗ/,  одобрен със Заповед №114/10.06.1997г. и изменен със заповед №301-1/02.07.2013г. в обхват: урегулиран поземлен имот І-ООД от кв.92а, представляващ ПИ с идентификатор № 67708.308.639 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

  1. План за регулация: УПИ І-ООД от кв.92а се изменя на УПИ І-639 „за парк“ с устройствена зона Оз. Изменя се уличната регулация по съществуващата кадастрална карта на гр.Смядово.

Площ на УПИ І-639 „за парк“ от кв.92а след изменението – 6558 кв.м.

1.2.         План за застрояване: променя се от УПИ І - ООД „за обществено обслужващи дейности ” в УПИ І-639 с конкретно предназначение на имота  „за парк”, устройствена зона „за озеленяване”, – означена като (Оз). Да се предвидят следните устройствени нормативи:

•  начин на застрояване–свободно „е“;

•  максимална височина на застрояване –  от 3 до 7 м, от 1 до 2 етажа;

•  плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 10 на  сто;

•  интензивност на застрояване (К инт.) -  0,5;

•  минимална озеленена площ (П озел.) – от 40 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.“

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен. Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ. Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово

 

 

Съгласувал:

арх. Иван Иванов - Главен архитект на Община Смядово

 

Изготвил:

Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“