Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

четвъртък, 07.03.2019 г.
З А П О В Е Д

№ 105

гр. Смядово 07.03.2019 г.

 

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 10 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Смядово и чл. 16, ал. 1, т. 2 и чл. 28, ал. 9 от Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистота и общинско имущество на територията на Община Смядово и във връзка с предстоящия християнски празник Сирни Заговезни

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

  1. Забранявам паленето на автомобилни гуми, отработени масла, леснозапалими горива, найлони, пластмаси и всякакви други отпадъци в обредните огньове по повод празника „Сирни заговезни" на 10.03.2019 година на територията на Община Смядово.
  2. Забранявам паленето на огньове в непосредствена близост до сгради, постройки и съоръжения и при силен вятър, като всички огнища трябва да бъдат загасени най-късно до 21.00 часа, като това трябва да става при непрекъснато наблюдение.
  3. За неспазване на настоящата заповед нарушителите да се санкционират по реда на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общинското имущество на територията на Община Смядово.
  4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението на Община Смядово.
  5. Контрол по настоящата заповед възлагам на Анемир Калоянов Атанасов - директор на Общинско предприятие "Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана".
  6. Препис от настоящата Заповед да се връчи на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово