Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

сряда, 22.05.2019 г.
З А П О В Е Д

№ 286

гр. Смядово 22.05.2019 г.

             На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 62 от Закона за лечебните растения, чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Смядово и във връзка с Писмо вх. № БР-02-1/14.05.2019г. от Директора на РИОСВ гр. Шумен

З А Б Р А Н Я В А М:

Брането на липов цвят от липовите дървета по улиците, площадите, зелените площи и имоти - общинска собственост в населените места в общината, както и в сервитутите на общинските пътища, събирането на липов прашец от тротоарните и улични платна с цел търговия и безпричинно кастрене и увреждане на дърветата.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на упълномощените със Заповед № 160/01.04.2019 г. на Кмета на Община Смядово длъжностни лица от Общинска администрация Смядово и на служители на Министерството на вътрешните работи от Полицейски участък в гр. Смядово, които могат да налагат санкции по реда на чл. 57, ал. 5 от Наредба  за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Смядово.

Заповедта влиза в сила от момента на издаването й.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението в Общината и на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на община Смядово