Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 31.05.2019 г.

З А П О В Е Д

305,

гр. Смядово, 30.05.2019 г.

На основание чл. 129, ал. 2 и Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 и §8 ал. 2 т. 3  от ЗУТ, Заповед за допускане № 245-1/09.05.2019 г. на Кмета на Община Смядово за допускане измененето на ПУП ПР, решение по т.2 на Об.ЕСУТ протокол  № 10 /30.05.2019 г. и заявление с вх. 94-В-34/09.04.2019 г. от

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповеди №365/01.11.1927г. и №2418/08.11.1927г., Заповед за изменение на кадастрален план №191/12.04.2019г. за  ПИ 31 от кв.45, с. Веселиново на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ІІІ-31 и V-31 в квартал 45,  по плана на с. Веселиново, общ. Смядово, като  вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен  имот 31а по плана на с.Веселиново, общ.Смядово, а уличнорегулационните по съществуващото на място дере.

Площ на новообразуван УПИ ІІІ-31а от кв.45 – 2765 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ V-31 от кв.45 – 1983 кв.м.

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, черни и кафеви линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Мустафа  - геодезист с ОПП рег. № 39043.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: /п/

инж.Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“