Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 31.05.2019 г.

З А П О В Е Д

№  303,

гр. Смядово  30.05.2019 г.

На основание чл.129, ал.2, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА,  чл.134 ал.2 т.6 ЗУТ,  Заповед  № 276 от 17.05.2019 г. за разрешение на изменение на ПУП ПЗ на Кмета на Община Смядово, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 10 /30.05.2019 г. и заявление с вх.№ 94-С-77/16.05.2019 г. от                                                                                                                                                                                        ,

 

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/ -  план за застрояване /ПЗ/, одобрен със Решение №301 от 26.10.2017г. на Общински съвет Смядово, в обхват:

урегулиран поземлен имот XV-31, кв.51, с идентификатор 67708.307.31 по KK и КР на гр. Смядово като се сменя предназначението от „за Къща за гости", устройствена зона за обществено-обслужващи дейности - означена като (Оод) в „за Малкоетажно жилищно застрояване" устройствена зона за  „Малкоетажно жилищно застрояване" - означена като (Мж):

устройствени нормативи:

- начин на застрояване – свободно, означено с буква “е”;

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 3 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като eдна трета от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Изменението се одобрява по червените, сини, черни линии и надписи и оцветявания на приложения проект за изменение на ПУП – ПЗ.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова/п/

Кмет на Община Смядово

 

Изготвил: арх. Иван Иванов/п/

Гл. архитект на Община Смядово