Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 12.07.2019 г.

З А П О В Е Д

 

№ 406-1

гр. Смядово, 11.07.2019 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на решенията по Протокол №3 от 11.07.2019г. на Общинска епизоотична комисия от проведено заседание, насрочено със Заповед № 400/10.07.2019 г. на Кмета на Община Смядово, с оглед предприемане на мерки за предотвратяване проникването на болестта АЧС на територията на Община Смядово

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Кметовете на кметства, кметски наместници:

 • да извършат преброяване на стопаните, отглеждащи свине в срок до 15.07.2019г.;
 • да запознаят по подходящ начин стопаните отглеждащи  свине с болестта АЧС, последиците от нея, забраната за изхранване с кухненски отпадъци;
 • да запознаят всички гражданите предоставяйки им информационни материали срещу подпис;
 • да не допускат излизане на свине по улици и сметища;
 • да не допускат нерегламентирана търговия с животни и продукти от животински и растителен произход на територията на кметството;
 • да не допускат създаването на нерегламентирани сметища и изхвърлянето на отпадъци от животински произход, кухненски и др,. вид отпадък по улиците и около селата;
 • да уведомят незабавно  официалния ветеринарен лекар на община Смядово за случай на  повишена  заболеваемост или смъртност  при домашни и ИБС.

2.Органите на МВР:

 • да оказват необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/ и кметове на кметства при изпълнение на служебните им задължения;
 • да осъществят контрол върху нерегламентирано движение на свине на територията на Община Смядово. При установяване на нарушения, да се предприемат адекватни мерки и незабавно уведомяване на официалния ветеринарен лекар;

 

3. Задължения на СЛРБ и служите  на ТП”ДГС – Смядово”:

 • да проведат разяснителни кампании с оглед недопускане проникването на болестта в населените места;
 • при откриване на умрели диви свине да предотвратят възможността труповете да бъдат изядени или разнасяни от други животни и птици и незабавно да уведомят официалния ветеринарен лекар на общината;

 

4.Задължения на органите на ОДБХ:

 • да засилят контрола в свиневъдни обекти за спазване на мерките за биосигурност и клиничен надзор. При възникване на съмнение  - вземане на проби за анализ;
 • да проведат разяснителни кампании;
 • да осъществят контрол върху нерегламентирано движение на свине на територията на Община Смядово;
 • да осъществят контрол и налагане на санкции при установяване на нерегламентирано отглеждане на свине в стопанства тип „заден двор“;
 • да засилят мерките за биосигурност в предприятията за производство на комбинирани фуражи, предназначени за всички категории свине или за нуждите на собствени стопанства;

 

5. Гражданите на Община Смядово:

 • да не изхвърлят хранителни отпадъци на нерегламентирани места, паркинги, места за отдих, до който могат да достигнат диви животни;
 • при разходки сред природата и откриване на трупове на умрели животни да уведомят кмета на населеното място или официалния ветеринарен лекар на община Смядово.
 • при съмнение за болно животно незабавно да се уведоми практикуващия ветеринарен лекар;
 • да не изхранват домашните животни – свине с кухненски отпадъци;
 • лицата, събиращи билки и гъби, в случай на намерено умряло диво прасе, да уведомят незабавно кмета на населеното място;

 

6. Да се информира населението по местните медии по отношение предприемане на необходимите мерки за предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете.

7. Да се разнесат информационни материали по всички търговски обекти с цел масово осведомяване.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметове/кметски наместници по населените места, д-р Едмон Маринов - главен инспектор отдел „ЗЖ” при ОДБХ - гр.Шумен, Директора на ТП ”ДГС – Смядово” и  Началник Участък „Полиция” – Смядово за сведение и изпълнение.

 

Информация (71.65 KB, PDF)

Листовка (828.6 KB, PDF)