Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 22.11.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 762,

гр. Смядово, 22.11.2019 г.

 На основание чл.135, ал.3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ, чл. 19, ал.1 от Наредба №7 „за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони”,

  • Становище на главен архитект на Община Смядово;
  • заявление вх.№ 94-И-214/19.11.2019г. от Иман Кеязимова Хасанова, като пълномощник собствениците Асен Кирчев Асенов и Даниела Илиева Петкова – Нотариален акт №95, том ІV, рег.№2570, дело 509 от 2019г., вписан в Служба по вписванията гр. Велики Преслав акт №195, том ІV, вх.рег.№1294, дело 766/2019г.;
  • скица с предложение за изменение  на ПУП ПРЗ - чл.135 ал.2 ЗУТ,

РАЗРЕШАВАМ:

Да се изработи проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/, одобрен със Заповед №РД-25-302/01.04.1986г. в обхват: УПИ VІІ-1152 от  кв. 81 по плана на гр.Смядово, ПИ с идентификатор № 67708.308.446 по КККР на гр. Смядово, община Смядово, област Шумен, като:

 1.1.        План за регулация: урегулирание на ПИ с идентификатор № 67708.308.446 по съществуващи имотни граници, като се отрежда за УПИ VІІ-446 от кв.81, по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен..

1.2.         План за застрояване:  Урегулиран паземелен имот VІІ-446 от кв.81 се отреда за «малкоетажно жилищно застрояване» - означена като (ЖМ).

 Да се предвидят следните устройствени нормативи за (ЖМ):

• начин на застрояване–свободно „е“;

• максимална височина на застрояване –  от 3 до 10 м., от 1 до 3 етажа;

• плътност (процент) на застрояване (П застр.) – до 60 на сто;

• интензивност на застрояване (К инт.) -  от 0.5 до 1.2;

• минимална озеленена площ (П озел.) – от 40 до 60 на сто, като една трета от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност.

Проектът да се изготви съгласно изискванията на наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

Проектът да се изработи върху актуална геодезическа снимка на имота.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересованите лица по чл.131 по реда на чл.124б, ал.2.

Настоящата заповед да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“