Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

вторник, 16.06.2020 г.

З А П О В Е Д

 

№ 347

град Смядово, 12.06.2020г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци и чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, във връзка с писмо, изх. № РД-12-01-396-7 от 09.06.2020г. на Директора на ОД „Земеделие”, гр. Шумен относно настъпване на етап „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури на територията на Област Шумен и с цел определяне на мерки за пожарна безопасност

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. Обявявам настъпването на етап „Восъчна зрялост” на житните култури, считано от 10.06.2020г.
 2. Определям мерки за осигуряване на пожарна безопастност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Смядово:
 1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стърнищата.
 2. Устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за това места.
 3. Забранявам  паленето на стърнища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
 4. Забранявам извършването на ремонтни дейности по линейните обекти преминаващи през житни площи, през периода на „восъчна зрялост” до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН - гр.Велики Преслав при спазване на изискванията за пожарна безопастност.
 5. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през или покрай житни посеви, да извършат механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
 6. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари:
  1. Да не се изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават покрай житни масиви или през горските участъци;
  2. Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;
  3. Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
 7. Възлагам на физическите и юридическите лица /земеделски производители, председателите на земеделски кооперации/, осъществяващи дейности в земеделките земи:

7.1.Да организират и изпълнят изискванията на Наредба № 8121з-968 и уведомят писмено РСПБЗН - гр.Велики Преслав преди започване на жътвата в площи над 20 дка;

7.2.Да парцелират житните култури при започване на жътвата - да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

7.3.Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро-защитни ивици – изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:

- пожарозащитните ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м;

- пожарозащитните ивици за отделяне площите от съоръжения на петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти да бъдат с широчина не по-малко от 10 м;

7.4. Да обособят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;

7.5. Да организират  наблюдение на площите с посеви през периода от „восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;

7.6. Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопаст на работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;

7.7. Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност;

7.8. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън;

7.9. Да оказват необходимото съдействие при провеждане на необходимите противопожарни мероприятия;

7.10. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на груби фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури, като се спазват изискванията по чл.18 от Наредба № 8121з-968;

7.11. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи да се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи;

8. Забранявам извършването на дейности в земеделските земи и обекти със земеделска техника, която не отговаря на изискванията по чл.20 от Наредба № 8121з-968;

9. Техниката да се допуска до участие в жътвената кампания след проверка от органите на РСПБЗН и издаване на протокол, удостоверяващ нейната пожарна безопастност (техниката да бъде обозначена със стикер, с холограмен знак и идентификационен номер);

ІІІ. Възлагам на кметовете и кметските наместници в Общината да разгласят и разяснят на гражданите и земеделците, които обработват земеделски земи в землищата на съответните населени места противопожарните мерки за опазване на житните култури.

ІV. При забелязан пожар незабавно да се уведоми службата по пожарна безопастност и защита на населението на тел.112 или дежурният на Общински съвет за сигурност на тел. 05351/ 2163.

V. Настоящата заповед да се оповести чрез средствата за масово осведомяване и да се постави на обичайните места за информация.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места от Община Смядово, РСПБЗН-Велики Преслав и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ  /П/

Заместник – кмет на Община Смядово

(Представляващ Община Смядово на основание

чл.39, ал.2 от ЗМСМА и Заповед № 717 от 07.11.2019г.)