Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

сряда, 17.06.2020 г.
З А П О В Е Д

№ 354

гр. Смядово,17.06.2020 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.112 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с Писмо с Вх. № ЕО-00-332/15.06.2020г. на Директора на РИОСВ, гр. Шумен относно извършване на извънредни проверки във връзка с писмо от ВАП и установени нерегламентирани сметища.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

            Кметовете, кметските наместници по населените места в община Смядово и Директорът на Общинско предприятие „Чистота, озеленяване, благоустройство и охрана“- Смядово, да:           

  1. Извършат проверка, относно установяване на незаконни сметища на територията на населеното място. При наличие на такива да предприемат необходимите действия за извършване на почистването и екологосъобразното предаване на отпадъците, приоритетно от причинителя на отпадъците.
  2. Предприемат строги мерки за недопускане на изхвърляне на отпадъци на неразрешени за целта места и възникване на нерегламентирани сметища.
  3. Да  извършват стриктен контрол върху дейностите по управление на отпадъците на територията на населеното място, съгласно дадените правомощия със Заповед №757/20.11.2019г. на кмета на община Смядово.        

           

            Препис от настоящата Заповед да се връчи срещу подпис  на кметовете, кметските наместници по населените места в община Смядово и Директорът на ОП „ЧОБиО“-  Смядово“ , за сведение и изпълнение.