Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 19.03.2021 г.

З А П О В Е Д

№ 126

гр. Смядово, 16.03.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 от ЗОС и чл.129, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Н А С Р О Ч В А М:

 1.   Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на 114/20078 кв. м. идеални части от ПИ с идентификатор 67708.202.48, общинска собственост, местност „Циганско гробище“ за срок от 3/три/ години, съгласно приложена схема.
 2. Търгът да се проведе на 30.03.2021 година /вторник/ от 13:00 часа в залата на Музеен комплекс – гр. Смядово, ул. „Йордан Овчаров” №4.
 3. Съгласно чл.22, ред 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги определям начална тръжна цена на месечен наем в размер на 1,00 /един/ лв. за 1 /един/ кв.м., възлизащ на сумата от 114,00 лв. /сто  и четиринадесет лева/ с включен ДДС.
 4. Стъпка за наддаване в размер до 10% от началната тръжна цена, възлизаща на сумата от 11,40 лв.
 5. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота, възлизащ на сумата от 11,40 лв.
 6. Краен срок за внасяне на депозитната вноска: 11:00 часа на 30.03.2021 г. в брой на касата на Община Смядово, ет.3, стая №18.
 7. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 10:00 часа на 30.03.2021 г. включително. Съгласно чл.31, т.25 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Смядово такса не се дължи.
 8. Заявление за участие, придружено с изискуемите документи по т. IХ от настоящата заповед се подава за всеки имот отделно в запечатан, непрозрачен плик до 11:30 часа на 30.03.2021 г. в Информационния център на Община Смядово. Върху плика да бъде изписано наименование на обекта, предмет на търга и името на участника.
 9. Утвърждавам тръжна документация:
 1. Копие от настоящата Заповед за откриване на публичния търг с явно наддаване;
 2. Заявление по образец;
 3. Декларация по образец за наличието и липса на задължения към Община Смядово;
 4. Декларация по образец за оглед на имота;
 5. Документ за внесен депозит за участие.
 6. Проект на договор за наем;
 7. Декларация по образец за запознаване с условията на търга и проекта на договора;
 8. Тръжни условия;
 9. Заверено копие на пълномощно в случай, че кандидата се представлява от пълномощник (оригинала се представя в деня на търга).
 1. Оглед на имотите, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 2. Достигнатата тръжна цена се заплаща в 14-дневен срок след влизане в сила на заповедта за обявяване на спечелилия кандидат в брой на касата на общината или по банков път.

На основание чл.129, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество настоящата Заповед да се обяви на сайта на общината и изложи на видно място в сградата на Община Смядово.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Схема на 114/20078 кв.м. идеални части от ПИ с идентификатор 67708.202.48.