Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

сряда, 13.06.2018 г.

З А П О В Е Д

№ 276

гр. Смядово, 12.06.2018 г.

    

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.67, т.3 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 372 по Протокол № 4/26.04.2018 г. на Общински съвет – Смядово

 

Н А Р  Е Ж Д А М:

 

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67708.308.32 (шест седем седем нула осем, точка, три нула осем, точка, три две) по КККР на гр.Смядово, за който е отреден УПИ VI-1067 (шести за хиляда шестдесет и седми), кв. 69 (шестдесет и девет) по ЗРП на гр. Смядово, вид територия – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), с площ от 651 (шестстотин петдесет и един) кв.м, ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор 67708.308.32.1(шест седем седем нула осем, точка, три нула осем, точка, три две, точка, едно)  – застроена площ 61 кв.м, брой етажи – 1/един/, предназначение – жилищна сграда, еднофамилна; сграда с идентификатор 67708.308.32.2(шест седем седем нула осем, точка, три нула осем, точка, три две, точка, две)  – застроена площ 15(петнадесет) кв.м, брой етажи – 1/един/, предназначение – селскостопанска; при граници и съседи на имота: 67708.308.31; 67708.308.33, 67708.308.633, административен адрес на имота: гр.Смядово, п.к. 9820, ул. „Захари Жечков Величков” №24 (двадесет и четири).
 2. Определям начална тръжна цена в размер на 8000 /осем хиляди/ лв. без включен ДДС.
 3. Съгласно чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество стъпката за наддаване е в размер до 10% от началната тръжна цена.
 4. Търгът да се проведе на 28.06.2018 година /четвъртък/ от 11.00 часа в сградата на Община Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2.
 5. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 15.00 часа на 27.06.2018 г. включително.
 6. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота, възлизащ на сумата от 800 /осемстотин/ лв.
 7. Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16.00 часа на 27.06.2018 г. в брой на касата на Община Смядово, ет. 3, стая № 17.
 8. Краен срок за подаване на заявления за участие в публичния търг (придружени с изискуемите документи по т. X от настоящата заповед): до 16.30 часа на 27.06.2018 г. в Информационния център на Община Смядово.
 9. Оглед на имота, обект на търга, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 10. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 6/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 6. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 8. Документ за внесен депозит.
 9. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

            Забележка: При представяне на копия на документи за участие, същите следва да бъдат заверени (надпис „Вярно с оригинала), подпечатени с мокър печат на фирмата и подписани от участника. При поискване на оригиналните документи от комисията, участникът е длъжен да ги представи за сравнение и проверка.

                        Заявлението, придружено с изискуемите документи за участие в търга се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който са отбелязани името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и цялостното наименование на обекта на търга.

            Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

 1. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Договор със спечелилия процедурата се сключва в писмена форма в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране и определяне на купувач и документ за платена цена. Плащането се извършва по сметка на Община Смядово. Собствеността на обекта, предмет на търга се прехвърля от датата на съставяне на договора. При отказ на обявения за спечелил търга участник (купувач) да сключи договор по предложената от него цена, внесеният депозит за участие не се възстановява.

Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или прекратяване на процедурата се съобщава по реда на чл.61 от АПК.

 Преди подписване на договора кандидатът, определен за купувач задължително следва да представи документи от съответните компетентни органи, доказващи липсата на обстоятелства декларирани в т. Х от настоящата заповед.

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал.

Забележка: При сключване на договор за продажба, определеното за купувач лице заплаща 2.3 % данък за придобиване на имущество по възмезден начин, изчислен върху продажната цена.

 1. Допълнителна информация за продажбата може да се получи в сградата на община Смядово или на телефон 05351/2130, лице за контакти – Ирена Вълчева.

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал:

Тодор Илиев

Адв. ШАК

 

Изготвил:

Ирена Вълчева

Старши специалист