Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

понеделник, 10.09.2018 г.

З А П О В Е Д

№…………….,

гр. Смядово, …………………..2018 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ,  Заповед № 395/10.08.2018г. за разрешение за изменение на ПУП-ПР на Кмета на Община Смядово, Решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  №17/30.08.2018 г. и постъпило заявление с вх.№ 585/03.08.2018 г. от Димка                     Донкова, собственик съгласно Нотариален акт                                   от 2017г., Вписан в Служба по вписванията гр.Велики Преслав под                                             от 18.04.2017г. за ПИ с идентификатори 67708.307.39 и 67708.307.82 по КККР на гр.Смядово,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. и изменен с Решение № 301/26.10.2017г по протокол №9/26.10.2017г. на Общински съвет Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти ІІ – Жилищно строителство и І – резервен терен от квартал 51, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като: от УПИ ІІ се отдели самостоятелен УПИ за ПИ 67708.307.39, проектен УПИ ХХ-39, а от УПИ І-Резервен терен се обособи самостоятелен УПИ за ПИ 67708.307.82 проектен УПИ ХХІ-82 от кв.51.

Площ на УПИ ХХІ-82, кв.51 – 700 кв.м.

Площ на УПИ ХХ-39, кв.51 – 1100 кв.м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Мирославов – геодезист ППП рег. № 39025.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил: / п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“