Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово

петък, 02.11.2018 г.

З А П О В Е Д

№ 562,

гр. Смядово,02.11.2018 г.

 

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх.№747/16.10.2018г.

  

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №373/03.04.1967г. Заповед за изменение на кадастрален план №533/19.10.2018г. за ПИ с пл.№ 420 и 594 на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти V-420 и VІ-420 в квартал 49, с. Янково, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на имоти  дв.пл.№ 420 и дв.пл.№594, за УПИ VІ се отрежда дв.пл.№594.

Площ на УПИ V-420, кв.49  след изменението – 1043 кв.м.

Площ на УПИ VІ-594, кв.49  след изменението – 670 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Хараланов - геодезист с ППП рег. №04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

 

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“