Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово № 509 от 09.09.2016 г.

понеделник, 12.09.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 509,

гр. Смядово, 09.09.2016 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  Заповед за изменение на кадастрален план №  467/25.08.2016 г. за ПИ 410, кв. 36 с. Янково на Кмета на Община Смядово, и заявление с вх. № 576/23.08.2016 г. от Христо Цанев Маринов, като наследник на собственика Веска Христова Димитрова, съгласно: нот. акт № 82,  том ІІ, дело 411/1993 г. и пълномощно рег. № 6779 и рег. № 6780, том 2, № 124,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г., в обхват: урегулиран поземлен имот ХІІ-410, ХІ-411 и І-409 в квартал 36, с. Янково, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 410 от кв. 36.

  Площ на УПИ ХІІ-410 след изменението – 737 кв. м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Хараланов - геодезист с ППП рег. № 0032.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от  ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово