Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед на Кмета на община Смядово за търг

понеделник, 14.05.2018 г.

З А П О В Е Д

 

№  218

гр. Смядово,  14.05.2018 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 151 по Протокол № 9/27.10.2016 година на Общински съвет – Смядово,

 

Н А С Р О Ч В А М:

 

 1.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от 3 /три/ стопански години, считано от 01.10.2018г., представляващa поземлен имот с идентификатор 67708.101.675, землище гр. Смядово, местност „Извора”, с площ от 95,729 дка и начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена 2871,87 лв. /две хиляди осемстотин седемдесет и един лева осемдесет и седем стотинки/;
 2. Търгът да се проведе на 29.05.2018 година /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Община Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2.
 3. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен до 15.00 часа на 28.05.2018 г. включително.
 4. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота, възлизащ на сумата от 287,19 лв.
 5. Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16.00 часа на 28.05.2018 г. в брой на касата на Община Смядово, ет. 3, стая № 17.
 6. Краен срок за подаване на заявления за участие в публичния търг (придружени с изискуемите документи по т. VIII от настоящата заповед): до 16.30 часа на 28.05.2018 г. в Информационния център на Община Смядово.
 7. Оглед на имота, обект на търга, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.
 8. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 6/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 6. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 8. Документ за внесен депозит.
 9. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.
 1. Заплащането на достигнатата тръжна цена се извършва в брой или по банков път.
 2. Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:
 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.
 1. Съгласно чл.70, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество търг се проведежда само в случай, че са се явили най-малко:
 1. трима от членове на комисията;
 2. двама кандидати или са подадени 2 молби за участие за сътоветния имот;

 

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

Заповед на Кмета на община Смядово за търг | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.