Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 118 от 09.02.2017 г.

петък, 10.02.2017 г.

З А П О В Е Д

118,

гр. Смядово, 09.02.2017 г.

На основание чл.129, ал.2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.6 ЗУТ, чл. 17, ал.2, т.3,  чл. 19  от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. “за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Заповед № 779/18.11.2016  г. за разрешение за ПУП ПРЗ и РУП на Кмета на Община Смядово, становище № 6676 / 17.01.2017 г. от РИОСВ-Шумен, решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  № 2 / 09.02.2017 г. и заявление с вх.№  803/20.10.2016 г. от  Севджихан Сабриева Мехмедова с адрес: гр. Смядово, ул.“Иван Вазов“  № 25 и Хасан Мустафов Хасанов, с адрес с. Янково, пл.“Възраждане“  № 35, собственик съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №133 том ХІ рег.№ 4810 дело №1082 от 2013 г. вписан в служба по вписванията Велики Преслав с вх. № 2807, акт № 160, том 7 дело 1358/2013 г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план /ПУП/план за регулация и застрояване /ПРЗ/, заедно работен устройствен план /РУП/, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулиран поземлен имот ІХ - 650, кв.73, с идентификатор 67708.306.514 по КККР на гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен,

част план за регулация: изменят се вътрешните регулационни  граници съгласно одобрената КККР на гр.Смядово УПИ ІХ - 650, кв.73 се променя на УПИ ІХ - 514, кв.73 с площ от 607 кв.м след изменението. Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж.  Петър Пекарек – геодезист ППП рег. № 04308.

част план за застрояване: Сменя се предзначението от „Малкоетажно жилищно застрояване“ в „за работилница за тенекеджийски услуги и малкоетажно жилищно застрояване ”, Смесена устройствена зона за общественообслужващи дейности и малкоетажно жилищно застрояване – означена като (Сож). Одобряват се следните устройствени нормативи:

- начин на застрояване – свързано, означено с буква “с”;

- максимална височина на застрояване – от 1 ет. до 3 ет., от 4 м до 10 м;

- плътност (процент) на застрояване (П застр.) – от 20 до 60 на сто;

- интензивност на застрояване (К инт.) – от 0,5 до 1,2;

- минимална озеленена площ (П озел.) – от 40% до 60%, като 1/3 от озеленената площ трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност. Изменението е по червените, сини, черни линии, оцветяване и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–ПЗ и РУП.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен. Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ. Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово