Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 144 от 23.02.2017 г.

петък, 24.02.2017 г.

З А П О В Е Д

№144,

гр. Смядово, 23.02.2017 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  и заявление с вх. № 53/23.02.2017 г. от Коста Алексиев Илиев, собственик на ПИ с идентификатор 67708.305.598 по КК на гр. Смядово, за които е отреден УПИ ІХ-502, кв. 10 по плана на гр. Смядово, съгласно нот. Акт № 166, том ІV, рег. № 2103, дело № 454/2014 г., вписан в Служба по вписванията гр. Велики Преслав под № 174, том ІІІ, дело 542/2014 г.

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г., в обхват: урегулиран поземлен имот IХ-502, в квартал 10, с идентификатор 67708.305.598 по КК на гр. Смядово, общ. Смядово, обл.Шумен, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти, а имотните граници към улицата съгласно уличните регулационни линии на приложения действащ регулационен план. УПИ IХ-502 се коригира на УПИ IХ-598 с площ след изменението – 699 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Пекарек - геодезист с ППП рег. № 04308.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово

 

Скица (647.1 KB, PDF)