Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 145 от 17.03.2016 г.

понеделник, 21.03.2016 г.

З А П О В Е Д

№  145

гр. Смядово, 17.03.2016 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 67, т. 3 и чл. 68, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с изпълнение на Решение № 47 по Протокол № 2/25.02.2016 г. на Общински съвет – Смядово

Н А Р  Е Ж Д А М:

 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 67708.308.185 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Смядово, за който е отреден УПИ I-Училище, кв. 109 по регулационния план на гр. Смядово, одобрен със Заповед №РД-25-302/01.04.1986 г., вид територия – урбанизирана, с площ от 5 743 кв.м., начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), административен адрес: гр. Смядово, п.к. 9820, ул. “Кирил и Методий” № 23, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 67708.308.185.1, застроена площ 420 кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: Сграда за образование.
 2. Определям начална тръжна цена в размер на 37 330,00 лв. без включен ДДС. Цената е определена в съответствие с разпоредбата на чл.45, ал.3 от ЗДДС:
 • Сграда с идентификатор 67708.308.185.1, със застроена площ 420 кв.м. и отредена прилежаща към нея земя от 684 кв.м. при начална тръжна цена в размер на 18 100,00 лв., като сумата се освобождава от облагане с ДДС на основание чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност.
 • Свободна остатъчна площ от 5 060 кв. м. от ПИ с идентификатор 67708.308.185 при начална тръжна цена в размер на 19 230,00 лв. без  включен ДДС.

ДДС се дължи само върху достигнатата тръжна цена на свободната остатъчна площ от 5060 кв.м.

3. На основание чл.72 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество председателят на комисията, провеждаща търга, определя стъпката за наддаване, която не може да бъде по-голяма от 10 на сто от началната тръжна цена без включен ДДС. 

4. Търгът да се проведе на 05.04.2016 година /вторник/ от 13:00 часа в сградата на Община Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, ет. 2, Заседателна зала.

5. Тръжните документи могат да се получат от Информационния център в сградата на Община Смядово, всеки работен ден до 15:00 часа на 04.04.2016 г. включително.

6. Кандидатите за участие в търга трябва да внесат депозит в размер равен на 10% от началната тръжна цена на имота (3733,00 лв.).

7. Краен срок за внасяне на депозитната вноска: до 16:00 часа на 04.04.2016 г. в брой на касата на Община Смядово, ет. 3, стая № 17.

8. Краен срок за подаване на заявления за участие в публичния търг (придружени с изискуемите документи по т. 10 от настоящата заповед): до 17:00 часа на 04.04.2016 г. в Информационния център на Община Смядово.

9. Оглед на имота, обект на търга, може да се извърши в рамките на работното време, всеки работен ден до деня на провеждане на търга, като разходите са за сметка на кандидата.

10. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Заявление по образец – Приложение № 1.
 2.  Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3.  Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ или Декларация, съдържаща ЕИК /Приложение № 7/.
 4. Декларация по образец, че участникът не се намира в производство по ликвидация и несъстоятелност – Приложение № 2.
 5. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово -  Приложение № 6.
 6. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК – Приложение № 3.
 7. Декларация по образец за оглед на имота – Приложение № 4.
 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – Приложение № 5.
 9. Документ за внесен депозит.
 10. Заверено копие или оригинал на пълномощно, в случай, че кандидата се представлява от пълномощник.

              Забележка: При представяне на копия на документи за участие, същите следва да бъдат заверени (надпис „Вярно с оригинала”), подпечатани с мокър печат на фирмата и подписани от участника. При поискване на оригиналните документи от комисията, участникът е длъжен да ги представи за сравнение и проверка.

            Заявлението, придружено с изискуемите документи за участие в търга се поставя в запечатан непрозрачен плик, върху който са отбелязани името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и цялостното наименование на обекта на търга.

            Не се приемат за участие в търга и се връщат незабавно на кандидатите документи, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

11. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Договор със спечелилия процедурата се сключва в писмена форма в 14 – дневен срок от влизане в сила на заповедта за класиране и определяне на купувач и документ за платена цена. Плащането се извършва по сметка на Община Смядово. Собствеността на обекта, предмет на търга се прехвърля от датата на съставяне на договора. При отказ на обявения за спечелил търга участник (купувач) да сключи договор по предложената от него цена, внесеният депозит за участие не се възстановява.

Заповедта за класиране на участниците и определяне на купувач, или прекратяване на процедурата се съобщава по реда на чл.61 от АПК.

 Преди подписване на договора кандидатът, определен за купувач задължително следва да представи документи от съответните компетентни органи, доказващи липсата на обстоятелства декларирани в т. 10 от настоящата заповед.

Документите следва да са валидни към датата на подписване на договора и се представят в оригинал.

Забележка: При сключване на договор за продажба, определеното за купувач лице заплаща 2% режийни разноски,  2.3 % данък за придобиване на имущество по възмезден начин, изчислени върху продажната цена.

12. Допълнителна информация за продажбата може да се получи в сградата на община Смядово или на телефон 05351/2130, лице за контакти – Диян Дончев.

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово