Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 2015 от 28.04.2016 г.

вторник, 03.05.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 215,

гр. Смядово, 28.04.2016 г.

                  На основание § 8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, § 8 ал.1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, заявление с вх. № 225/01.04.2016 г. от Мустафа Ефраимов Рашев,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 ... Целият текст на заповедта тук (302.78 KB, PDF)