Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 235 от 11.06.2015 г.

петък, 12.06.2015 г.

З А П О В Е Д

№  235

гр. Смядово,  11.06.2015 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци и чл.4, ал.4 от Наредба № 8121з – 968/10.12.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи, наричана за краткост Наредба № 8121з – 968, във връзка с Писмо, вх.№ 1577/08.06.2015 г. на Директора на ОД ”Земеделие”, гр. Шумен относно настъпване на етап „восъчна зрялост” на посевите от житните култури на територията на област Шумен и с цел определяне на мерки за пожарна безопастност

Н А Р Е Ж Д А М:

I.Обявявам настъпването на етап „восъчна зрялост” на житните култури, считано от 15.06.2015г.

II.Определям мерки за осигуряване на пожарна безопастност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Смядово:

 1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стънищата.
 2. Забранявам  паленето на стрънища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
 3. Забранявам извършването на ремонтни дейности  по линейните обекти, преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопастност.
 4. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, да извършат механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
 5. Органите, стопанисващи железопътните трасета, преминаващи през и/или покрай житни площи, да осигурят поддържането на сервитута на трасето чисто от горими материали чрез почистване на тревната и храстовидната растителност, паднала дървесна маса, включително и баластовата призма и банкета.
 6. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари:
  1.  Да не изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават покрай житни масиви или през горските участъци;
  2. Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;
  3. Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност;
  4. Да устройват лагери и биваци за почивка само на определените за това места;
 7. Възлагам на физическите и юридическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи:
  1. Да организират и изпълнят изискванията на Наредба № 8121з – 968;
  2.  Да уведомят писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 100 дка;
  3. Да подават искане съгласно Приложение № 1 от Наредба № 8121з – 968 в РСПБЗН за допускане до участие в жътвената кампания на земеделската техника;
  4. Да парцелират и осигурят пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, широки не по-малко от 6 метра, чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

Пожарозащитните ивици се изпълняват за отделяне на площите от:

 1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;
 2. автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;
 3. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти;
 4.  съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи;
  1. Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопастна работа на лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;
  2. Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън в съответствие с Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
  3. При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на груби фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури, като се спазват изискванията по чл.18 от Наредба № 8121з – 968;
  4. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи да се разполагат на разстояние не по-малко от 10 метра от обособените фигури с груби фуражи;
  5. Да поддържат в изправно състояние и извършват техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на налягане на пожарогасителите;
  6.  Да осигурят пожаротехнически средства съгласно Приложение № 2 от Наредба № 8121з – 968 в земеделската техника и площадки за зареждане с леснозапалими течности (ЛЗТ) и горими течности (ГТ);
 1. Да уведомят водачите на земеделска техника за задълженията им по чл.14 от Наредба № 8121з – 968.
 2. Да уведомят лицата, изпълняващи задължения като физическа охрана и наблюдение на земеделските земи, за задълженията им по чл.15 от Наредба № 8121з – 968.
 3. Забранявам извършването на дейности в земеделските земи със земеделска техника, която не отговаря на изискванията към земеделската техника от Раздел V на Наредба № 8121з – 968.

III.Възлагам на кметовете и кметските наместници в общината да разгласят и разяснят на гражданите и лицата, осъществяващи дейности в земеделските земи, набелязаните противопожарните мерки за опазване на житните култури от пожари.

IV.При забелязан пожар незабавно да се съобщи на тел.112 или на т общински съвет за сигурност на . 05351/.

V.Настоящата заповед да се оповести чрез средствата за масово осведомяване и да се постави на обичайните места за информация.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места от Община Смядово, РСПБЗН  и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ

Зам.-кмет на Община Смядово

/Представляващ Община Смядово

на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

и Заповед № 572-1 от 10.11.2011г./

 

Изготвил:

Ирена Вълчева

Старши специалист