Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 252 от 20 май 2016 г.

четвъртък, 26.05.2016 г.

З А П О В Е Д

№  252

гр. Смядово, 20.05.2016 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.1 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл.8, ал.4 от ЗОС

Н А С Р О Ч В А М:

            Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за окосяване на общински терени: ... Целият текст на Заповедта на Кмета на община Смядово г-жа Иванка Петрова можете да прочетете тук (274.56 KB, PDF).