Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 26 от 18.01.2019 г.

петък, 18.01.2019 г.

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 и т.6 от ЗУТ,  Заповед № 576/09.11.2018г. за разрешение за изменение на ПУП-ПР на Кмета на Община Смядово, Удостоверение №25-214802/05.12.2018г. на Началника на СГКК-Шумен и Решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол №1/18.01.2019г. и постъпило заявление с вх .№ 94-Д-10/08.11.2018г. от

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: обхват урегулирани поземлени имоит V-835, VІ-834 и VІІ-833 от квартал 33, гр. Смядово и общ. Смядово, обл. Шумен, като: се изпълни дворищнорегулационните линии да се поставят по съществуващите имотни граници на ПИ 67708.305.428 и на новообразувани ПИ с проектни идентификатори 67708.305.678, 67708.305.679 и 67708.305.680 по кадастралната карта на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

Площ на новообразуван УПИ V-678 от кв.33 – 580 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ VІ-679 от кв.33 – 547 кв.м.

Площ на новообразуван УПИ VІІ-680 от кв.33 – 580 кв.м

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Хараланов – геодезист ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ /п/

Заместник – кмет на община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

И заповед №502 от 05.11.2015г./

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“