Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 265 от 27.05.2016 г.

вторник, 31.05.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 265,

гр. Смядово, 27.05.2016 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ, заявление с вх.№356/12.05.2016г. от Магбуле Алиева Мустафова,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № ... целият текст на Заповедта тук (303.17 KB, PDF).