Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 27 от 18.01.2019 г.

петък, 18.01.2019 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, Заповед № 5/03.01.2019г. – разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т.2 на Об.ЕСУТ протокол № 1 от 18.01.2019г. и заявление с  вх.№94-С-28/11.12.2018г. от

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №373/03.04.1967г.,  в обхват: урегулиран поземлен имот ІІI-502 в квартал 41 по плана на с.Янково, общ. Смядово, обл. Шумен, като регулационните линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 502. Коригира се уличната регулация да тангира по съществуващи огради и сгради в северната част на кв.41.

Площ след изменението на  УПИ ІІІ-502 от кв.41 – 960 кв.м.

 Изменението се одобрява по зелени, кафеви, линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Велислав Хараланов - геодезист с ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед съгласно чл.129, ал.2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАН КЮРКЧИЕВ /п/

Заместник – кмет на община Смядово

/Представляващ община Смядово на осн. чл.39, ал.2 от ЗМСМА

и заповед №502 от 05.11.2015г./

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Главен архитект

Изготвил: /п/

Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“