Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 271 от 25.04.2017 г.

сряда, 26.04.2017 г.

З А П О В Е Д

№ 271,

гр. Смядово, 25.04.2017 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, заявление вх. № 121/27.03.2017 г. от Дяко Иванов Дяков, като собственик на ¼  ид.ч. и наследник на Русанка Димитрова Тонева – собственик на ¾ ид.ч., съгласно: нот. акт № 21, том ІІ, дело 488/1989 г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № 470/15.11.1927 г., № 3122/23.11.1927 г. и изменен със заповед № 492/11.09.2008 г., 275/07.05.2014 г.. Заповед за изменение на кадастрален план № 244/06.04.2017 г. за ПИ 206 от кв. 9, с. Кълново на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулирани поземлени имоти V-206 в квартал 9, с. Кълново, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 206.

  Площ на УПИ V-206, кв. 9  след изменението – 3420 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Мирославов - геодезист с ППП рег. № 39025.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал:

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

Изготвил:

Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“

 

Скица - ПУП (752.5 KB, JPG)