Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 302 от 10/06/2016 г.

петък, 10.06.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 302,

гр. Смядово, 10.06.2016 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.2 ЗУТ, Заповед № 264 / 27.05.2016 г. за разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, решение по т.2 на Об.ЕСУТ протокол  № 10 / 09.06.2016 г. и заявление с с вх.№ 352/10.05.2016г. от Марийка Тодорова Златева, нот.акт №112 от 20.11.1992 г. том 2 дело 582 на РС Преслав,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед №63/12.03.1929 г. и  №505/21.03.1929 г., в обхват: ... целият текст на заповедта тук (263.37 KB, PDF).