Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 303 от 10/06/2016 г.

петък, 10.06.2016 г.

З А П О В Е Д

303,

гр. Смядово, 10.06.2016 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134 ал.2 т.2 от ЗУТ,  Заповед № 218/28.04.2016г. за разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, Решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  №10/09.06.2016 г. и постъпило заявление с вх.№ 326/25.04.2016 г. от Росица Стоянова Кескитнова, Маринка Стоянова Караколева и Марина Иванова Джеферова, кото наследници на собственика Стоян Русев Джеферов, съгласно нот.акт № 154, томІІ, дело 578/1990г. и нат.акт №20, том ІІ, дело 241/2004г. за УПИ ХVІ-1648 и ХVІІІ-1648 от кв.111,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: ... целият текст на заповедта тук (263.93 KB, PDF).