Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 314 от 15 май 2017 г. за обявяване на търг

понеделник, 15.05.2017 г.

З А П О В Е Д

№  314

гр. Смядово,  15.05.2017 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 151 по Протокол № 9/27.10.2016 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

  1.  Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от 1 /една/ стопанска година, считано от 01.10.2017г., представляващa поземлен имот с идентификатор 67708.101.675, землище гр. Смядово, местност „Смесито”, с площ от 95.743 дка и начин на трайно ползване – нива, при начална тръжна цена 2872,29 лв. /две хиляди осемстотин седемдесет и два лева двадесет и девет стотинки/;
  2. Търгът ще се проведе на 06.06.2017 година /вторник/ от 11:00 часа в сградата на Община Смядово.

Стъпка за наддаване в размер ...

Целият текст на заповедта: Заповед № 314 от 15 май 2017 г. за обявяване на търг (238.77 KB, PDF)

 

 

Заповед № 314 от 15 май 2017 г. за обявяване на търг | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.