Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 315 от 15 май 2017 г. за обявяване на търг

понеделник, 15.05.2017 г.

З А П О В Е Д

№  315

гр. Смядово,  15.05.2017 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 151 по Протокол № 9/27.10.2016 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

  1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя (общинска собственост, стопанисвана от общината, училищни земи), находяща се в землището на гр. Смядово, за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2017г., представляваща: ...

Целият текст на заповедта тук: Заповед № 315 от 15 май 2017 г. за провеждане на търг (323.26 KB, PDF)