Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 319 от 16 май 2017 г. за обявяване на търг

вторник, 16.05.2017 г.

З А П О В Е Д

№  319

гр. Смядово,  16.05.2017 г.

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 151 по Протокол № 9/27.10.2016 година на Общински съвет – Смядово,

Н А С Р О Ч В А М:

 Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделска земя за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2017г., представляващa имот № 041001, землище с. Веселиново, местност „Келеоманов чеир”, с площ от ...

 

Целият текст на заповедта: Заповед № 319 от 16 май 2019 г. за провеждане на търг (238.86 KB, PDF)