Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 321 от 17 юни 2016 г.

понеделник, 20.06.2016 г.

З А П О В Е Д

№  321

гр. Смядово,  17.06.2016 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 99а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 85 по Протокол № 7/26.04.2012г. на Общински съвет – Смядово

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска  година /2016-2017/ на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд при следните условия:

  1.  Обект на процедурата са всички свободни земеделски земи под 10 дка с изключение на пасища, мери, ливади и трайни насаждения ... целият текст на заповедта тук (230.17 KB, PDF).