Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 328 от 18 май 2017 г.

понеделник, 22.05.2017 г.

З А П О В Е Д

№ 328,

гр. Смядово, 18.05.2017 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  заявление с вх. № 174/27.04.2017 г. от Каля Стаменова Стоянова и Георги Маринов Георгиев,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №505/17.04.1935 г. и  №5068/17.04.1935 г., Заповед за изменение на кадастрален план №294/04.05.2017 г. за ПИ 149 от кв. 18, с. Желъд на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот IV-149 в квартал 18, с. Желъд, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот.

Площ на УПИ IV-149, кв. 18 след изменението – 1055 кв. м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Хараланов - геодезист с ППП рег. № 0032.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово