Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 330 от 24 юни 2016 г.

петък, 24.06.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 330,

гр. Смядово, 24.06.2016 г.

 

На основание § 8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, § 8 ал.1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  Заповед за изменение на кадастрален план №  301/10.06.2016 г. за ПИ 152, кв. 20 с. Янково, ... целият текст на заповедта тук (302 KB, PDF).