Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 356 от 21.06.2019 г.

петък, 21.06.2019 г.

З А П О В Е Д

№ 356,

гр. Смядово, 21.06.2019 г.

 

На основание чл.129, ал.2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл.134, ал.2 т.6 от ЗУТ, Заповед № 119/15.03.2019г. за разрешение за изменение на ПУП-ПР на Кмета на Община Смядово, Заповед №18-5320/23.05.2019г. на н-к на СГКК-Шумен, Решение по т.1 на Об.ЕСУТ протокол  №12/20.06.2019 г. и постъпило заявление с вх.№ вх.94-П-12/14.03.2019г. от

за ПИ с идентификатор 67708.308.94 по КККР на гр.Смядово 

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулирани поземлени имоти І-1272 и ІІ-272 в квартал 90 по плана на гр.Смядов, общ. Смядово, обл. Шумен, като двата урегулирани поземлени имота се обединят в един УПИ І-94 от кв.90 по плана на гр.Смядово, общ.Смядово, обл.Шумен.

Площ на новообразуван УПИ І-94 от кв.90 – 716 кв.м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Хараланов – геодезист ППП рег. № 04325.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Старши специалист „ТСУ“