Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 359 от 18.06.2014 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администраци и чл. 4, ал. 4 от Наредба № Iз – 1053 от 19 април 2011г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, във връзка с Писмо, вх. № 1816/18.06.2014г. на Директора на ОД „Земеделие“, гр. Шумен относно настъпване на „Восъчна зрялост“ на посевите от житните култури на територията на област Шумен и с цел определяне на мерки за пожарна безопасност

НАРЕЖДАМ:

I.       Обявявам настъпването на „Восъчна зрялост“ на житните култури, считано от 19.06.2014г.

II.       Определям мерки за осигуряване на пожарна безопасност по време на кампанията за прибиране на реколтата от зърнено-житни култури на територията на Община Смядово:

  1. Забранявам паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораването на стънищата.
  2. Устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за това места.
  3. Забранявам  паленето на стрънища, суха трева и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
  4. Забранявам извършването на ремонтни дейности  по линейните обекти преминаващи през житни площи, през периода на восъчна зрялост до прибиране на реколтата. Извършването им се допуска след предварително уведомяване на РСПБЗН при спазване на изискванията за пожарна безопасност.
  5. Задължавам юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви, да извършат механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя.
  6. Задължавам физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари:

6.1.    Да не изхвърлят фасове от автомобилите, с които преминават покрай житни масиви или през горските участъци;

6.2.   Да не изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци;

6.3.  Да спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.

  1. Възлагам на физическите и юридическите лица /земеделски производители, председателите на земеделски кооперации/, осъществяващи дейности в земеделките земи:

7.1.  Да организират и изпълнят изискванията на Наредба Iз-1053 и уведомят писмено РСПБЗН преди започване на жътвата в площи над 20 дка;

7.2.  Да парцелират житните култури при започване на жътвата - да се парцелират площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване;

7.3.  Да отделят площите, засети с житни култури чрез направа на пожаро-защитни ивици – изоран почвен слой или почистена растителност, както следва:

-   пожарозащитните ивици за отделяне на площите от горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др. да бъдат с ширина не по-малко от 6 м;

- пожарозащитните ивици за отделяне площите от съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти да бъдат с широчина не по-малко от 10 м;

7.4.  Да обособят пожарозащитни ивици с ширина не по-малко от 6 м около съоръженията на въздушните електропроводи (жерета, стълбове, мачтови трафопостове и др.), преминаващи над житни площи;

7.5.  Да организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата чрез подвижни и неподвижни наблюдателни постове съгласувано със съответната РСПБЗН, като неподвижните се оборудват с пожаротехнически средства за първоначално гасене и съобщителни средства;

7.6.  Да организират провеждането на инструктажи за пожаробезопасна работа на лицата, изпълняващи задължения  като физическа охрана и наблюдение на посевите, и участниците в жътвената кампания;

7.7.  Водачите на земеделска техника да познават и спазват правилата за пожарна безопасност;

7.8.  Да поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън;

7.9.  Да оказват необходимо съдействие при провеждане на необходимите противопожарни мероприятия;

7.10.   При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи на груби фуражи (слама, сено и др.) да се обособяват на фигури, като се спазват изискванията по чл.18 от Наредба Iз -1053;

7.11.   Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи да се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи.

Забранявам извършването на дейности в земеделските земи и обекти със земеделска техника, която не отговаря на изискванията по чл. 20 от Наредба Iз -1053.

Техниката да се допуска до участие в жътвената кампания след проверка от органите на РСПБЗН и издаване на протокол, удостоверяващ нейната пожарна безопасност (техниката да бъде обозначена със стикер, с холограмен знак и идентификационен номер).

III.         Възлагам на кметовете и кметските наместници в общината да разгласят и разяснят на гражданите и земеделците, които обработват земеделски земи в землищата на съответните населени места за противопожарните мерки за опазване на житните култури.

IV.         При забелязан пожар незабавно да се уведоми службата по пожарна безопасност и защита на населението на тел.112 или дежурния на общински съвет за сигурност на  тел. 05351/ 21-63.

V.         Настоящата заповед да се оповести чрез средствата за масово осведомяване и да се постави на обичайните места за информация.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места от Община Смядово, РС”ПБЗН”  и заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА /п/

Кмет на Община Смядово

Изготвил: /п/

Ирена Вълчева
Старши специалист

Заповед № 359 от 18.06.2014 г. | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.