Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 371 от 08 юли 2016 г.

петък, 08.07.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 371,

гр. Смядово, 08.07.2016 г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  заявление с вх. № 438/23.06.2016 г. от Пенка Рашева Димитрова, като наследник на собственика ... целият текст на заповедта тук (303.73 KB, PDF).