Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 387 от 15.07.2016 г.

петък, 15.07.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 387,

гр. Смядово, 15.07.2016 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, Заповед за изменение на кадастрален план №  349/30.06.2016 г. за ПИ 522, кв. 6 с. Янково на Кмета на Община Смядово  и заявление с вх. № 447/29.06.2016 г. от Фатма Мехмед Рахим, собственик съгласно нот. акт № 108, том І, дело 222/1983 г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № 373/03.04.1967 г. и № 85/17.02.2014 г., в обхват: урегулиран поземлен имот Х-522 и ІХ-523 в квартал 6, с. Янково, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти.

  Площ на УПИ Х-522 от кв. 6 след изменението – 755 кв. м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Мирославов - геодезист с ППП рег. №39025.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово