Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 402 от 20 юли 2016 г.

сряда, 20.07.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 402

гр. Смядово, 20.07.2016 г.

 

            На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на т.1 от Решения по Протокол №2 от 19.07.2016 г. на Областна епизоотична комисия - Шумен и приети мерки на Общинска епизоотична комисия на проведено заседание на 20.07.2016г., насрочено със Заповед № 400/19.07.2016г. на Кмета на Община Смядово, с оглед набелязване на допълнителни мерки за предотвратяване проникването и разпространението на болестта „Заразен нодуларен дерматит“  по едрите преживни животни на територията на Община Смядово

Н А Р Е Ж Д А М:

 1. ЗАБРАНЯВАМ:
 • провеждането на пазари, изложби и други събирания на едри преживни животни /ЕПЖ/ на територията на община Смядово;
 • придвижването и транспортирането на ЕПЖ, които не са ваксинирани срещу болестта „Заразен нодуларен дерматит“;
 • придвижването и транспортирането на ЕПЖ, включително и диви такива, както и неваксинирани ЕПЖ под 6 месечна възраст, родени от ваксинирани крави с произход България до други държави членки на ЕС и трети страни;
 • изпращане на семенна течност, яйцеклетки и ембриони от ЕПЖ с произход България до други държави членки на ЕС и трети страни;
 1. Официални/регистрирани ветеринарни лекари, практикуващи на територията на Община Смядово:
 • да информират лицата, отглеждащи ЕПЖ, за клиничните признаци на Заразния нодуларен дерматит, както и задължението им незабавно да уведомяват съответния ветеринарен лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност;
 • да осъществяват постоянен ветеринарномедицински контрол в животновъдните обекти за спазване на мерките за биосигурност;
 • да организират ежеседмична дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживните животни, местата за съхранение на торта и местата за водопои;
 • да уведомят животновъдите, че въвеждането на нови ЕПЖ в животновъдния обект става при условия, че влизащите и наличните в обекта ЕПЖ са ваксинирани срещу „Заразен нодуларен дерматит“ и са изминали най-малко 28 дни от ваксинацията им;
 1. Собствениците на животновъдни обектите, в които не са минали 28 дни от извършване на ваксинацията срещу болестта „Заразен нодуларен дерматит“ да извършат задължителна обработка на животните с подходящи инсектициди, както и десинсекция в и около помещенията за отглеждане на животните, местата за съхранение на тор,  места за водопой.
 2. Кметовете на кметства, кметски наместници:
 • Да засилят вниманието на собствениците на едри преживни животни за настъпилата епизоотична обстановка ии техните задължения;
 • Да уведомят незабавно  официалния ветеринарен лекар на община Смядово за случай на  повишена  заболеваемост или смъртност при едрите преживни животни
 • Да следят за извършване на нерегламентирана търговия на едри преживни животни, изложби, пазари;
 1. Органите на МВР да окажат съдействие при осъществяване на контрола по придвижването/транспортирането на животните, като следят за:
 • Транспортираните животни задължително да бъдат идентифицирани с индивидуални ушни марки, придружени с необходимите за придвижване и здравен статус документи. 
 • Транспортирането на животни да се извършва само след предварителна обработка с инсектициди, както на животните, така и  на моторните превозни средства.
 1. По отношение на суровини, храни от животински произход  и странични животински продукти от ЕПЖ:
 • клането на ЕПЖ с произход България да се извършва в месодобивни предприятия на територията на цялата страна, а върху месото да се поставя здравна маркировка „диамант“;
 • добитото месо от ЕПЖ и продукти от тях с произход България да се реализира само на територията на страната;
 • странични животински продукти различни от кожи, получени от ЕПЖ с произход България да се насочват за унищожаване съгласно изискванията на Регламент №1069 на ЕС;
 • кожите, получени от ЕПЖ с произход България да се насочват  за преработка в одобрено предприятие на територията на страната;
 • млякото, добито от ЕПЖ на територията на Р. България, да се използва за човешка консумация и за производство на млечни продукти, само след преработка гарантираща спазването на дериктива /85/ЕО от 29.IX.2003г.
 1. Да се информира населението по местните медии (местен радио възел, Информационен бюлетин Смядово, интернет страницата на общината) по отношение предприемане на необходимите мерки за предотвратяване разпространението на заболяването Заразен нодуларен дермарматит по едри преживни животни.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметове/кметски наместници по населените места, д-р Христо Христов - главен инспектор отдел „ЗЖ” при ОДБХ - гр.Шумен, Директора на ТП ”ДГС – Смядово”, Началник Участък „Полиция” – Смядово за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА                 /п/

Кмет на Община Смядово