Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 404 от 08.07.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.67, т.2 и чл.68, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с Решение № 84 по Протокол № 7/26.04.2012 година на Общински съвет – Смядово,

НАСРОЧВАМ:

 1. Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи, общинска собственост, както и училищни земи, стопанисвани от общината, за срок от 10 години, находящи се в землището на с.Жълъд, представляващи следните поземлени имоти:
 • имот № 050001, общинска собственост, с начин на трайно ползване – посевна площ, местност „До Камчия”, с площ от 1.900 дка, при начална тръжна цена 19.00 лв. /деветнадесет лева /;
 • имот № 037006, общинска собственост, с начин на трайно ползване – посевна площ, местност „Моста”, с площ от 1.200 дка, при начална тръжна цена 12.00 лв. /дванадесет лева/;
 • имот № 010010, общинска собственост, начин на трайно ползване – индустр. култура, местност „Фонда”, с площ от 5.370 дка, при начална тръжна цена 53.70 лв. /петдесет и три лева и седемдесет стотинки/;
 • имот № 010014, общинска собственост, начин на трайно ползване – индустр. култура, местност „Фонда”, с площ от 2.999 дка, при начална тръжна цена 29.99 лв. /двадесет и девет лева деветдесет и девет стотинки/;
 • имот № 010002, училищни земи, стопанисвани от общината, начин на трайно ползване – индустр. култура, местност „Фонда”, с площ от 14.403 дка, при начална тръжна цена 144.03 лв. /сто четиридесет и четири лева и три стотинки/;
 1. Търгът да се проведе на 22.07.2014 година /вторник/ от 10.00 часа в сградата на Община Смядово.
 2. Стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.
 3. Краен срок за внасяне на депозита в размер на 10% от началната тръжна цена – до 14.00 часа на 21.07.2014 година в касата на Община Смядово.
 4. Краен срок за внасяне на молбите и необходимите документи – до 16.00 часа на 21.07.2014 година в Информационния център.

Заплащането на достигнатата тръжна цена да се извърши в брой или по банков път.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба по образец.
 2. Копие на документ за самоличност за физически лица.
 3. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово.
 4. Документ за внесен депозит.
 5. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице и ЕТ.
 6. Декларация по образец, че фирмата не се намира в производство на ликвидация и на обявяване в несъстоятелност.
 7. Декларация по образец, че участникът няма задължения по ДОПК
 8. Декларация за оглед на имота.
 9. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от НРПУПОИ.

Съгласно чл.68а от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество участниците в търга представят в посочения срок молбата си за участие, с приложените към нея изискуеми документи, в запечатан непрозрачен плик в Информационния център на общината, върху който са отбелязани името на участника и цялостното наименование на обекта /имота/ на търга.

Съгласно чл.68б от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество не се допускат до участие в търговете лица, които:

 1. след спечелен търг или конкурс са отказали да сключат договор с общината в срок от 1 година;
 2. са неизправни длъжници по сключени с общината договори за общинско имущество с просрочие повече от 1 (един) месец;
 3. са подали молба за участие след срока за приемане на документите;
 4. не отговарят на условията, определени в настоящата заповед;
 5. имат задължения по ЗМДТ и ДОПК.

Настоящата Заповед да се обяви чрез средствата за масова информация и изложи на видно място в сградата на Община Смядово, съгласно чл.69 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово