Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 412 от 25.07.2016 г.

понеделник, 25.07.2016 г.

З А П О В Е Д

№  412

гр. Смядово,  25.07.2016 г.

 

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка чл. 99а от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 85 по Протокол № 7/26.04.2012г. на Общински съвет – Смядово

Н А Р Е Ж Д А М:

Откривам процедура за предоставяне под наем без търг или конкурс за една стопанска  година /2016-2017/ на маломерни имоти /под 10 дка/ от общинския поземлен фонд при следните условия:

  1.  Обект на процедурата са всички свободни земеделски земи под 10 дка с изключение на пасища, мери, ливади и трайни насаждения.
  2.  Годишната наемна цена се определя съгласно приетата от Общинския съвет тарифа за годишен наем на земеделски земи, според която за отглеждане на едногодишни полски култури годишната наемна цена е в размер на 10.00 лв./дка, а за имоти с площ по-малки от 1 дка годишната наемна цена е в размер на 10.00 лв;
  3. Срок за отдаване под наем  –  01.10.2016 г. до 01.10.2017 г.
  4.   Място и срок за подаване на заявленията: Заявленията по образец се подават в Информационния център на Общинска администрация – Смядово, гр.Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, в срок до 17:00 часа на 08.08.2016г.  включително.
  5.  Необходими документи:

5.1. Заявление по образец.

5.2. Декларация по образец за наличието или липса на задължения към Община Смядово.

5.3. Декларация за оглед на имота/имотите.

5.4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 68б, т.1 и т.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

5.5. Удостоверение за актуално състояние за юридическо лице /ЕТ/ или Декларация, съдържаща ЕИК по образец.

7. Информация за имотите по землища, идентификатор на имота, местност, начин на трайно ползване, категория и площ в дка може да бъде получена: в Общинска администрация – Смядово, гр.Смядово, пл. „Княз Борис І” № 2, ет. 2, стая № 12 или на тел. 05153/2130 /лице за контакти – Ирена Вълчева/.

8. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до 08.08.2016 г. включително в присъствието на кмет/кметски наместници на територията на която се намират имотите, за землище Смядово в присъствието на служители от Общинска администрация гр. Смядово.

9. Разглеждане на постъпилите заявления да се извърши на 09.08.2016 г. от комисия назначена със Заповед на Кмета.

10. Заявления, които не отговарят на изискванията по т. 4 и т. 5 да се оставят без разглеждане и да не участват в класирането.

11. Класирането на допуснатите кандидати да се извърши по поредността на входиране на заявленията в Община Смядово.

12. Сключването на договорите за наем да се извърши в 3–дневен срок след влизане в сила на заповедта за класиране на участниците в процедурата.

13. Заповедта да се публикува в местните медии, на сайта на общината и постави на таблото за обяви в Общинска администрация Смядово.

 

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

 

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

 

Изготвил: Ирена Вълчева, Старши специалист