Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 453 от 23.07.2014 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Писмо, вх.№ 2107/21.07.2014г. на Областен управител на Област Шумен и Заповеди №№ РД 11-1146 и РД 11-1154 от 16.07.2014г. на Изпълнителния директор на БАБХ, Решенията по Протокол № 4/22.07.2014г. от проведено заседание на Постоянната общинска епизоотична комисия, насрочено със Заповед № 426/21.07.2014г. на Кмета на Община Смядово за набелязване на мерки за недопускане възникване и разпространяване на болестта „Син език” по приживните животни на територията на община Смядово

НАРЕЖДАМ:

ЗАБРАНЯВАМ пашата на всички едри и дребни преживни животни, отглеждани на територията на община Смядово в часовете с активен летеж на куликоиди от 19.00ч. до 08.00ч.

 1. ЗАБРАНЯВАМ придвижването на преживни животни, отглеждани на територията на община Смядово, с изключение на тези предназначени за незабавно колене, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектициди. Клането да се извършва само в кланица № BG 2701005, собственост на „Златно руно” ООД, гр.Велики Преслав

 2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на Смядово.

 3. Собствениците на животновъдни обекти на територията на община Смядово, в които се отглеждат едри и дребни преживни животни да не закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства. Да извършват периодична обработка на животните с репеленти.

 4. Собствениците на едри и дребни преживни животни, в случай на промяна в здравословното състояние на животните, да сигнализират незабавно обслужващият ги  ветеринарен лекар.

 5. Да се извършВА дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни, местата за съхранение торта и местата за водопои.

 6. Кметовете и кметските наместници, съобразно своите правомощия:

 • Да организират незабавно извъшване на преброяване на едрите и дребните преживни животни, като уведомят собствениците, че регистрацията на животните е задължителна. Срок до: 31.07.2014г.
 • Да запознаят собствениците,, отглеждащи  едри и дребни преживни животни с приетите мерки по т.1-6;
 • Да засилят вниманието на собствениците, отглеждащи  едри и дребни преживни животни с налагащата се дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни;
 • Да не допускат търговия с едри и дребни преживни животни на територията на кметството;
 • Да уведомят незабавно  официалния ветеринарен лекар на община Смядово в случай на поява на заболели животни;
 1. Главен инспектор отдел „ЗЖ” при ОДБХ, гр.Шумен, действащ на територията на Община Смядово:

 • Да извършва клинични прегледи през две седмици на овцете, отглеждани в селищата, разположени в община Смядово, резултатите от които да се документират;
 • Да извършва стриктен предкланичен и следкланичен преглед от ветеринарните инспектори от ОДБХ Шумен, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 854/2004 в определената кланица по т. 2.
 • Да извършва съвместен контрол с органите на Министерство на вътрешните работи за спазване на забраните по т.1 , т.2 и т.3.
 1. Органите на МВР / Участък „Полиция”- Смядово/:

 • Да оказват необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ и кметове на кметства при изпълнение на служебните им задължения;
 • Да осъществят контрол за спазване на забраните по т.1 , т.2 и т.3.
 • Да предприемат мерки за недопускане на търговия и транспорт с едри и дребни преживни животни;
 1. Да се информира населението по местните медии по отношение предприемане на необходимите мерки за предотвратяване разпространението на болестта „Син език” по приживните животни на територията на община Смядово.

Препис от настоящата Заповед да се сведе до знанието на кметовете на населените места от Община Смядово, официалния ветеринарен лекар, Участък „Полиция” - Смядово, за сведение и изпълнение.

ИВАНКА ПЕТРОВА

Кмет на Община Смядово

Заповед № 453 от 23.07.2014 г. | Общинска администрация Смядово

Грешка

Съобщение за грешка

Recoverable fatal error: Argument 1 passed to xmlsitemap_node_create_link() must be an instance of stdClass, boolean given, called in /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module on line 28 and defined in xmlsitemap_node_create_link() (line 194 of /var/www/smyadovo.bg/sites/all/modules/xmlsitemap/xmlsitemap_node/xmlsitemap_node.module).
The website encountered an unexpected error. Please try again later.