Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 489 от 01 септември 2016 г. на Кмета на община Смядово

четвъртък, 01.09.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 489,

гр. Смядово, 01.09.2016 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  заявление с вх. № 548/11.08.2016 г. от Екатерина Анастасова Радева,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №365/01.11.1927 г. и №2418/08.11.1927 г., Заповед за изменение на кадастрален план № 451/12.08.2016 г. за ПИ 67 и новообразуван ПИ 67а, с. Веселиново на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот XI-67 в квартал 61, с. Веселиново, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот пл.№ 67а.

Площ на УПИ ХІ-67а, кв. 61  след изменението – 1035 кв. м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Велко Петров - геодезист с ОПП рег. № 39027.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово