Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 514 от 10.09.2016 г. на Кмета на община Смядово

понеделник, 12.09.2016 г.

З А П О В Е Д

514,

гр. Смядово, 10.09.2016 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2 Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 2 т. 2 от ЗУТ,  Заповед № 450/11.08.2016 г. за разрешение за изменение на ПУП ПР на Кмета на Община Смядово, Решение по т. 2 на Об.ЕСУТ протокол  № 15/09.09.2016 г. и постъпило заявление с вх. № 532/08.08.2016 г. от Жечо Божанов Жечев, собственост: нот. акт № 156, том VІІІ, рег. № 4170, дело № 879/30.07.2015 г., вписан в Служба по вписванията гр. Велики Преслав под № 125, том VІ, дело 1025/2015 г. за УПИ V-1251 от кв. 88, отразено в КК и КР на гр. Смядово с идентификатор 67708.308.111,

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № РД-25-302/01.04.1986 г. в обхват: урегулиран поземлен имот V-111 в квартал 88, гр. Смядово, общ. Смядово, обл. Шумен, като: се изменят вътрешните регулационни граници съгласно одобрената КККР на гр. Смядово.

Площ на УПИ V-111 от кв. 88 – 534 кв. м.

Изменението е по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП – план за регулация изготвен от инж. Юмер Мустафа – геодезист ОПП рег. № 39043.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово