Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 515 от 10.09.2016 г. на Кмета на община Смядово

понеделник, 12.09.2016 г.

З А П О В Е Д

№ 515,

гр. Смядово, 10.09.2016 г.

 

На основание §8 ал. 4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал. 1 и ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ,  заявление с вх. № 584/25.08.2016 г. от Недялка Атанасова Котева и Пенчо Атанасов Грешков, като наследници на собствениците Пенка Христова Грешкова и Атанас Пенев Грешков, съгласно: нот. акт № 13, том ІІ, дело 33/1986 г. и  нот. акт № 14, том І, дело 34/1986 г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед № 505/17.04.1935 г. и  № 5068/17.04.1935 г., Заповед за изменение на кадастрален план № 474/26.08.2016 г. за ПИ 54 от кв. 13, с. Желъд на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот I-54 в квартал 13, с. Желъд, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземленият имот.

Площ на УПИ I-54, кв. 13 след изменението – 1030 кв. м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж. Хараланов - геодезист с ППП рег. № 0032.

Настоящата заповед на основание §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ, при условията и по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал. 4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово