Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 516 от 10.09.2016 г. на Кмета на община Смядово

понеделник, 12.09.2016 г.

З А П О В Е Д

516,

гр. Смядово, 10.09.2016 г.

 

На основание чл. 129, ал. 2  и Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 2  от ЗУТ, Заповед за допускане № 473/26.08.2016 г. на Кмета на Община Смядово за допускане измененето на ПУП ПР, решение по т. 1 на Об.ЕСУТ протокол  № 15/09.09.2016 г. и заявление с вх. № 533/08.08.2016 г. от Иванка Павлева Велева и Велка Павлева  Велева.

ОДОБРЯВАМ:

Изменение на подробен устройствен план - план за регулация, одобрен със Заповед № 365/01.11.1927 г., № 2418/08.11.1927 г. и № 242/03.06.2010 г., Заповед за изменение на кадастрален план № 449/11.08.2016 г. за ПИ 463 от кв. 67, с. Веселиново на Кмета на Община Смядово, в обхват:  урегулирани поземлени имота VІІІ-463 и VІІ-463 от кв. 67, с. Веселиново, общ. Смядово като се обединят двете УПИ в един УПИ VІІІ-463 от кв. 67, УПИ VІІ-463 се заличава. Вътрешните регулационни линии  се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имоти  № 463 от кв. 67.

Площ на новообразуван УПИ VІІІ-463 от кв. 67 – 2913 кв. м.

Изменението се одобрява по червените, сини, зелени, черни линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на ПУП–план за регулация, изготвен от инж. Мирослав Мирославов  - геодезист с ППП рег. № 39025.

Настоящата заповед съгласно чл. 129, ал. 2 ЗУТ да се съобщи на заинтересуваните лица при условията и по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящата заповед на основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й, чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова

Кмет на Община Смядово