Република България ● Община Смядово

Езици

Заповед № 518 от 11.10.2018 г. на Кмета на община Смядово

понеделник, 15.10.2018 г.

З А П О В Е Д

№ 518,

гр. Смядово, 11.10.2018г.

На основание §8 ал.4, по изречение първо от ПР от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, §8 ал.1 и ал.2, т.3 от ПР от ЗУТ,  заявление с вх.№690/20.09.2018г. от Иванка Неделчева Драганова, Кирушка Василева Иванова, Митко Атанасов Иванов, Иванка Митева Колева, Иванка Христова Василева и Елка Неделчева Захариева, като наследници на собственика Тодорка Иванова Иванова – нот.акт №147, том І, дело 493/1993г.,

ОДОБРЯВАМ:

Изменението на дворищнорегулационния план по §8, ал. 2, т. 3 от ПР от ЗУТ, одобрен със Заповед №365/01.11.1927г., №2418/08.11.1927г. и изменен със заповед №861/9.10.1978г., Заповед за изменение на кадастрален план №468/20.09.2018г. за ПИ 95 от кв.54,  с. Веселиново на Кмета на Община Смядово, в обхват: урегулиран поземлен имот ІІІ-95 в квартал 54, с. Веселиново, общ. Смядово, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите граници на поземлен имот 95.

  Площ на УПИ ІІІ-95, кв.54  след изменението – 898 кв.м.

Изменението се одобрява по зелените линии, щрихи и надписи на приложения проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация изготвен от инж.Велислав Хараланов - геодезист с ППП рег. №04325.

Настоящата заповед на основание §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ, да се съобщи тридневен срок от издаването й, само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти по чл.131, ал.1 и ал.2, т.1 ЗУТ, при условията и по реда на чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс и §4 от ДР на ЗУТ.

Настоящата заповед на основание чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвана по законосъобразност в четиринадесет дневен срок от съобщението й чрез Общината пред Административен съд Шумен.

Жалбите срещу нея не спират изпълнението й, съгласно §8 ал.4 по изречение трето от ПР на ЗУТ.

Одобреното изменение на подробен устройствен план да се публикува на интернет страницата на Община Смядово съгласно чл.129, ал.5 ЗУТ.

Заповедта да се връчи на длъжностните и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

Иванка Петрова /п/

Кмет на Община Смядово

 

Съгласувал: /п/

арх. Иван Иванов - Гл. архитект на Община Смядово

 

Изготвил: /п/

инж. Росица Савева – Ст. специалист „ТСУ“